پیامبر گرامی اسلام (ص) : هیچ گاه مال انسان با صدقه دادن کم نخواهد شد، پس صدقه بدهید و نترسید.

گزارش مکاتب(مدارس) رسالت(هرات)

مکتب (مدرسه) پایۀ زندگی همۀ کودکانی است که امید این جهان به آنها گره خورده است. کودکانی که اگر مسیر تحصیلشان را هموار بسازیم، مسیر آینده را هموار خواهند ساخت.
در دنیای پیشرفتۀ امروز، متاسفانه هنوز کودکان فقیر و محرومی را در وطن عزیزمان افغانستان می ببینیم که به دلیل کمبود مکتب (مدرسه )ویا صنوف درسی از زیباتر دیدن و زیباترساختن دنیا بازمانده اند و باز می مانند.
یکی از مهمترین تعهدات موسسۀ خیریۀ امام جواد (ع) پرداختن به مسئله تعلیم و تعلم و باسواد ساختن کودکان کشور عزیزمان افغانستان بوده است.
بر مبنای همین عزم و اراده نیک بودکه درسال ۱۳۷۷ هجری شمسی و بنابر نیاز مردم شریف هرات، خصوصا مناطق محروم، اولین مکتب رسالت در منطقۀ بازار خوش کوچه چوب خانه تأسیس گردید. طی مدت ۲۴ سال هر چند سال بنابر نیاز مناطق، مجموعا ۱۲باب مکتب (مدرسه ) در نقاط مختلف شهر هرات تاسیس گردید، که توسط مجتمع علمی فرهنگی سپهراندیشه اداره می شود.
دانش آموزانی که تحت پوشش موسسۀ خیریۀ امام جواد (ع) می باشند، در مکاتب (مدارس) رسالت ثبت نام کرده اند از معافیت کامل پرداخت هزینه تعلیمی (۱۰۰ درصد) بهره مند می باشند.
و همچنین آن عده از دانش آموزانی که غیر تحت پوشش هستند اگر از نظر کمیسیون بررسی و تحقیق موسسه، مستحق شناخته شوند از معافیت (۵۰ درصد) برخوردار می گردند.
به امید اینکه هیچ کودکی بخاطر نداشتن هزینه، از تحصیل محروم نماند و در پرتو دانش این آینده سازان، فردایی بهتر و روشن تر پیش روی جامعۀ عزیزو محروم افغانستان باشد.