پیامبر گرامی اسلام (ص) : هیچ گاه مال انسان با صدقه دادن کم نخواهد شد، پس صدقه بدهید و نترسید.

دفتر موسسه خیریه امام جواد (ع) در استرالیا

دفتر موسسه در شهر ملبورن در سال  2019 میلادی ثبت و راجستر گردید و اکنون به شکل قانونی و رسمی فعالیت می نماید و هر ساله در پایان سال گزارش کامل فعالیتهای خود را به دفتر مرکزی گزارش می دهد. مسئولیت دفتر استرالیا را همکار گرامی مان جناب حاجی همایون جان عباس زاده عهده دار می باشند.  

شرح فعالیت ها

این دفتر که در شهر ملبورن واقع است مدت 23 سال می شود که با موسسۀ خیریۀ امام جواد (ع) همکاری می نماید، در حال حاضر مسئولیت اداره دفتر با جناب آقای عباس زاده می باشد که قبل از ایشان پدر بزرگوارشان به مدت سه سال عهده دار این مسئولیت بوده اند. ایشان که در بین مردم عزیز کشورمان در شهر ملبورن به حیث نماینده موسسۀ خیریۀ امام جواد (ع) شخصی مورد اعتماد می باشد، کمکهای مردمی به موسسه را به دو شکل جمع آوری می نمایند وپس از آن به دفاتر موسسه در مشهد و یا هرات می فرستند تا در موارد مورد نیاز مصرف گردد .

  1. دریافت مستقیم: دریافت مستقیم کمک ها از خیرین به صورت نقدی و با مشخص نمودن نوع کمک و نوع مصرف آن برای موارد استفاده خیریه از سوی خیرین نیکوکار و یا با مشورت مسئول محترم موسسه صورت می گیرد.
  2. صندوقهای مخصوص کمک: در این شکل از جمع آوری کمکها دریافت کمکهای خیرین به وسیله صندوقهای مخصوص که برای جمع آوری کمکهای جاری و روزانه تهیه گردیده در اختیار مردم عزیز نیکوکار قرار میگیرد و پس از مدتی، جمع آوری تخلیه گردیده و در صورت تمایل شخص به ادامه این روند این صندوقها دوباره در اختیار ایشان قرار می گیرد. 

راھھای ارتباطی