پیامبر گرامی اسلام (ص) : هیچ گاه مال انسان با صدقه دادن کم نخواهد شد، پس صدقه بدهید و نترسید.

گزارش ساخت 10 واحد مسکونی توسط موسسه خیریه امام جواد (ع) در افغانستان ویژه ایتام منطقه (کارته)


نوع دوستی وکمک به دیگران از عالی ترین صفات و ویژگی های اجتماعی انسانهاست.
افراد هر جامعه نباید نسبت به نیازمندان و زیر دستان خود بی تفاوت باشند.
مخصوصا توجه به ایتام و خانواده های بی سرپرست که بجز خداوند یاور و تکیه گاهی نداشته و چشم امیدشان به افراد نوع دوست و نیکوکار می باشد، نباید مورد غفلت قرار گیرد.
موسسه خیریه امام جواد ( ع) از بدو تأسیس، سعی براین داشته که ایتام عزیز و نیازمندان بی سرپرست، جایگاه و سهم ویژه ای در برنامه ها و کمک های این نهاد مردمی داشته باشند و آنچه در توان این موسسه می باشد، در اختیار این عزیزان قرار گرفته وهیچگونه اجحافی درحق آنان صورت نگیرد.
یکی از برنامه های مورد توجه و عنایت موسسه خیریه امام جواد(ع) در افغانستان ، ساخت مسکن برای ایتام نیازمند افغانستان می باشد. در همین راستا به تاریخ 12/08/1401 به تعداد 10 واحد مسکونی که توسط این موسسه برای ایتام عزیز در منطقه بکرآباد احداث گردیده بود در اختیار این عزیزان قرار گرفت.