پیامبر گرامی اسلام (ص) : هیچ گاه مال انسان با صدقه دادن کم نخواهد شد، پس صدقه بدهید و نترسید.

گزارش توزیع بسته های معیشتی برای 2300 خانواده محترم تحت پوشش و غیر تحت موسسه خیریه امام جواد (ع) در شهر (کابل)

The Third Round Donation of Imam Jawad (A.S) Charity Organization to 2300 Families in Kabul

گزارش از سومین دور کمک رسانی موسسه خیریه امام جواد علیه السلام در کابل
در این دور برای نزدیک به ۴۰۰ خانواده تحت پوشش سبد مواد غذایی و برای ۴۰۰ خانواده غیر تحت پوشش نیز، سبد کامل مواد غذایی و همچنین برای بیش از ۱۵۰۰ خانواده تحت پوشش و غیر تحت پوشش موسسه، سبد مصرفی که شامل بیسکویت، رب و صابون بود، توزیع گردیده است.
خادمین موسسه خیریه امام جواد علیه از سرتاسر جهان پذیرای وجوهات نقدی و نذورات شما مومنین محترم می باشند.