پیامبر گرامی اسلام (ص) : هیچ گاه مال انسان با صدقه دادن کم نخواهد شد، پس صدقه بدهید و نترسید.

دفتر استرالیا

این دفتر که در شهر ملبورن واقع است مدت 23 سال می شود که با مموسسۀ خیریۀ امام جواد (ع) همکاری می نماید، در حال حاضر مسئولیت اداره دفتر با جناب آقای عباس زاده می باشد که قبل از ایشان پدر بزرگوارشان به مدت سه سال عهده دار این مسئولیت بوده اند.

فعالیتها

دفتر موسسه در شهر ملبورن در سال 2019 میلادی ثبت و راجستر گردید و اکنون به شکل قانونی و رسمی فعالیت می نماید و هر ساله در پایان سال گزارش کامل فعالیتهای خود را به دفتر مرکزی گزارش می دهد.
ایشان که در بین مردم عزیز کشورمان در شهر ملبورن به حیث نماینده موسسۀ خیریۀ امام جواد (ع) شخصی مورد اعتماد میباشد کمکهای مردمی به موسسه را به دو شکل جمع آوری می نمایند وپس از آن به دفاتر موسسه در مشهد و یا هرات می فرستند تا در موارد مورد نیاز مصرف گردد .
دریافت مستقیم: دریافت مستقیم کمک ها از خیرین به صورت نقدی و با مشخص نمودن نوع کمک و نوع مصرف آن برای موارد استفاده خیریه از سوی خیرین نیکوکار و یا با مشورت مسئول محترم موسسه صورت می گیرد.
صندوقهای مخصوص کمک: در این شکل از جمع آوری کمکها دریافت کمکهای خیرین به وسیله صندوقهای مخصوص که برای جمع آوری کمکهای جاری و روزانه تهیه گردیده در اختیار مردم عزیز نیکوکار قرار میگیرد و پس از مدتی، جمع آوری تخلیه گردیده و در صورت تمایل شخص به ادامه این روند در اختیار ایشان قرار می گیرد.

راههای ارتباطی

  • خدمات اجتماعی
  • همه موارد
ارسال پول
توزیع 12 مورد جهیزیه، توسط مووسه خیریه امام جواد (ع) برای زوجهای بی بضاعت کابل- افغانستان


در سلسله خدمات اجتماعی موسسه خیریه امام جواد علیه السلام برای مردم شریف کشور عزیزمان افغانستان ، بیاری خداوند متعال و مساعدت مالی نیکوکاران محترم، به تعداد12 مورد جهیزیه برای زوجهای محترم بی بضاعت در شهر کابل توزیع گردید.
خداوند از بانیان این عمل خدا پسندانه که باعث گسترش سنت زیبای نبوی و آسان شدن امر مقدس ازدواج می شود به احسن وجه قبول بفرماید.