پیامبر گرامی اسلام (ص) : هیچ گاه مال انسان با صدقه دادن کم نخواهد شد، پس صدقه بدهید و نترسید.

توزیع 12 مورد جهیزیه برای زوجهای محترم نیازمند افغانستانی – (کابل)

در سلسله خدمات اجتماعی موسسه خیریه امام جواد علیه السلام برای مردم شریف کشور عزیزمان افغانستان، بیاری خداوند متعال و مساعدت مالی نیکوکاران محترم، به تعداد 12 مورد جهیزیه برای زوجهای محترم بی بضاعت در شهر کابل توزیع گردید.
خداوند از بانیان این عمل خدا پسندانه که باعث گسترش سنت زیبای نبوی و آسان شدن امر مقدس ازدواج می شود به احسن وجه قبول بفرماید.