پیامبر گرامی اسلام (ص) : هیچ گاه مال انسان با صدقه دادن کم نخواهد شد، پس صدقه بدهید و نترسید.

توزیع ذغال برای خانواده های محترم نیازمند غیر تحت پوشش موسسه خیریه امام جواد علیه السلام در شهر کابل

توزیع ذغال برای نیازمندان کابل

بسمه تعالی
موسسه خیریه امام جواد علیه السلام در شهر کابل نیز برای علاوه بر خانواده های محترم تحت پوشش خویش که از تمامی کمکهای معیشتی از جمله ذغال در فصل زمستان مستفید می باشند برای خانواده های محترم غیر تحت پوشش نیز ذغال توزیع نمود تا با سردشدن هوا مشکل این عزیزان از بابت سوخت زمستانی شان مرتفع گردد.
خانواده های مذکور از شرایط اقتصادی ضعیفی برخوردارند و در آمد روزمره آنان کفاف زندگی شان را نمیدهند و عده ای هم سرپرست و نان آور ندارند تا کمکی برای گذران زندگیشان داشته باشند.